Светът, в който живеем е изключително конкурентен и подбор на кандидати, чрез метода Head Hunting е изключително подходящ. Методът се изполва за ситуации, при които се търсят професионалисти, към които има строго специфични изисквания за техния професионален опит и личностен профил.
Нашите познания и постоянни проучвания за бизнеса в различни сфери, ни помагат да изпълним ангажиментите си в много кратки срокове и да поддържаме база-данни от уникални кандидати, които търсят нови професионални възможности.


Процесът

Индустриалната експертиза
Събиране на информация за конкретна сфера от бизнеса, използвайки създадени контакти на различни организационни нива, в полза на набелязването на интересни професинални таланти.

Проучване и създаване на списък с целеви компании

Идентифициране и контактване на потенциални кандидати
Първоначална селекция на кандидатите след предварителен разговор по телефон и представяне на автобиография. 
Следва процес на  интервюиране с цел уточняване на компетенции, кариерни постижения и желания за професионално развитие. Психологическо профилиране на ключовите аспекти за търсената позиция – мениджърски умения, мотивация, управление на стреса и т.н. Презентиране на възможностите, които предоставя компанията-клиент.

Представяне на Short List
Представят се автобиографии на най-добрите кандидати, заедно с професионален и психологически профил, очаквания за заплащането и информация за други предварително набелязани компетенции, които е необходимо да притежават.

Уточвяване на условия - управление на процеса на интервюиране и водене на преговори за офертата към одобрения кандидат  – стартова дата на трудовия договор, изпитателен срок и т.н.